AfdelingFunctiesKerntaken
CommunicatieMedewerker communicatieDe medewerker communicatie adviseert over en realiseert het communicatiebeleid, waaronder het verzorgen van externe evenementen en publicaties, het realiseren en bewaken van de huisstijl en het ontwikkelen en beheren van de website en social media.
Adviseur communicatieDe adviseur communicatie is verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van het interne en externe communicatiebeleid.
Directiesecretariaat

Directiesecretaresse en

secretaresse managementteam

Het directiesecretariaat voert het totale secretariaat voor de directeuren en de managers van Domesta.
DirectieController Governance en ComplianceDe controller is belast met het opstellen van interne control plannen en toetsing van de interne controle, de administratieve organisatie en kwaliteitssystemen. De controller adviseert de directie en de Raad van Toezicht op de gebieden van Governance, Compliance, risicomanagement en het presteren van de organisatie.
Directeur GerritGerrit heeft de afdelingen Strategie & beleid en Ondersteuning onder zijn hoede. Onder Ondersteuning vallen: financiën, HRM, ICT en Facilitaire Zaken. Samen met Bert vormt hij het statutaire collegiaal bestuur van Domesta.
Directeur BertBert is directievoorzitter en ook verantwoordelijk voor de afdelingen Wonen, Onderhoud en Nieuwbouw en de staf. Samen met Gerrit vormt hij het statutaire collegiaal bestuur.
OndersteuningMedewerker huurachterstanden
Medewerker incasso
De medewerker huurachter­standen en de medewerker incasso realiseren het uitvoeren van een (pro-)actief incassobeleid.
Medewerker huuradministratieDe medewerker huur­administratie realiseert het uitvoeren van een actief incassobeheer.
Medewerker bedrijfsadministratieIs verantwoordelijk voor de realisatie van boeking, aansluiting, controle en registratie van financiële en administratieve gegevens.
InformatiemanagerDe informatiemanager treedt waar nodig regulerend op waar het de dagelijkse werkzaam­heden van het team betreft, werkt zelfstandig aan enkele beheerstaken en behartigt binnen gestelde kaders de financiële zaken van het team.
Servicedesk consultantDe consultant zorgt zelfstandig voor een ongestoorde voortgang van de processen en voor een proactieve ondersteuning, begeleiding en opleiding van medewerkers voor zover het de gebruikte systemen betreft. De consultant heeft specifieke kennis van ICT-systemen en het gebruik hiervan en heeft goede inzicht in behoeften van medewerkers om werk­processen te kunnen uitvoeren en anticipeert daarop.
Medewerker FZDe medewerker FZ is verantwoordelijk voor het verwerken van in- en uitgaande post, ondersteunt hierbij alle afdelingen binnen Domesta en coördineert de catering bij evenementen. De medewerker is verantwoordelijk voor alle vergaderverzoeken- en beheer, onderhoudt contacten met leveranciers en is functioneel beheerder.
Manager ondersteuningManager van services, financiën en HRM. Is verantwoordelijk voor het vertalen van de thema’s uit het ondernemingsplan en de bijbehorende doelen naar teamdoelen en resultaten.
 HRMDe afdeling HRM ondersteunt de directie, leidinggevenden en medewerkers bij het realiseren van (organisatie)doelen en ambities. De afdeling houdt zich bezig met personeels- en salarisadministratie, ontwikkelen & opleiden, werving & selectie, verzuimbegeleiding en organisatieontwikkeling.
WonenKlantadviseurDe klantadviseurs zijn verantwoordelijk voor de verhuur van alle huizen van Domesta. Ook zijn ze betrokken bij nieuwbouw- en sloopprojecten.
Medewerker klantadviescentrumDe medewerker klantadvies­centrum assisteert de klantadviseur. De medewerker is verantwoordelijk voor alle binnenkomende telefoontjes, ontvangt klanten en verstrekt informatie aan klanten.
Verkoopadviseur en bespaarcoachAdviseert huurders over bespaarmogelijkheden.
Voert verkoopbeleid uit.
HuismeesterDe huismeester beheert en houdt toezicht op woon­gebouwen en levert een bijdrage aan de leefbaarheid van de gebouwen en omgeving door relatiebeheer en dienstverlening aan de klant. Het ene moment is het aanzicht van een complex zijn voornaamste taak, bijvoorbeeld door regelmatig blad te blazen, op het andere moment heeft het persoonlijk contact met (één van) de huurders de hoogste prioriteit.
WijkconciërgeDe wijkconciërge is verant­woordelijk voor het uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden ten behoeve van bewoners met als doel dat de leefbaarheid in de wijken en/of dorpen toeneemt. Ook het aanspreken van bewoners op het gebied van “schoon, heel en veilig” behoort tot de taken van de wijkconciërge. De wijkconciërge “zwerft” door onze gebieden.
WijkconsulentDe wijkconsulent realiseert het afhandelen van uiteenlopende vragen van klanten op het gebied van bewoners­participatie, sociale bewonersbegeleiding en wijk- en buurtbeheer. Daarnaast onderhoudt de wijkconsulent contacten met diverse netwerkpartners, bijvoorbeeld binnen gebieds- of wijkteams en OGGz-netwerken. Veel complexen hebben bewoners­commissies die actief bij hun eigen woonomgeving betrokken zijn. De wijkconsulent spreekt deze commissies regelmatig.
Manager wonenManager van klantadvies­centrum en leefbaarheid.
Is verantwoordelijk voor het vertalen van de thema’s van het ondernemingsplan en de bijbehorende doelen naar teamdoelen en resultaten.
Strategie en BeleidFinancieel adviseurDe financieel adviseur is gericht op het adviseren over het strategisch financieel beleid, financiële continuïteit en treasury.
Medewerker bedrijfseconomische zakenDe medewerker bedrijfs­economische zaken levert een bijdrage aan het opstellen van financierings- en beleggingsstatuut (treasury), begroting, jaarrekening en verslaglegging.
GebiedsontwikkelaarDe gebiedsontwikkelaar ontwikkelt en implementeert visie op het gebied van vitale wijken. Hierbij is de gebieds­ontwikkelaar projectleider op dorps- en wijkniveau. Daarnaast ontwikkelt de gebiedsontwikkelaar wijk- en dorpsprogramma’s, voert deze uit en maakt daarbij verbinding met de afdeling leefbaarheid.
PortefeuillemanagerStelt het vastgoed­portefeuilleplan op en beheert het. In dit plan zijn de omvang, de samenstelling en de kwaliteit van ons vastgoed voor de komende jaren vastgesteld. Maakt de vertaling voor wat de keuzes voor de vastgoedportefeuille voor onze huurders betekenen.
Beleidsadviseur wonenDe beleidsadviseur wonen is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en monitoren van het beleid voor de afdeling wonen. De beleidsadviseur volgt nauwlettend de ontwikkelingen die belangrijk zijn voor woningcorporaties en brengt hiervan de gevolgen in kaart.
Adviseur duurzaamheid en innovatieStelt het duurzaamheidsbeleid op en voert dit uit.
Haalt innovatieve en duurzame initiatieven op en vertaalt deze naar duurzaamheid voor het woningbezit van Domesta.
Onderhoud en nieuwbouwContractbeheerderDe contractbeheerder is verantwoordelijk voor beleid, inkoop, afsluiten en beheren van onderhoudscontracten. De contractbeheerder onderhoudt de liften en cv-ketels.
Medewerker informatiebeheerDe medewerker informatie­beheer is verantwoordelijk voor het inrichten en beheer van cartotheek, garanties en technische installaties. Ook verantwoordelijk voor inrichten en beheer woningwaardering­stelsel, kadastrale gegevens en het tekeningarchief.
Administratief medewerker onderhoudDe administratief medewerker verzorgt het opstellen en controleren van nota’s, en verzorgt de administratie van uren en materialen.
Allround vakmanDe allround vakman is primair belast met de uitvoering van onderhouds­werkzaamheden.
Klachten-/mutatieopzichterDe opzichter klachten/mutaties is verantwoordelijk voor klantgerichte technische activiteiten bij reparatie­verzoeken, mutaties en het begeleiden van verzoeken voor geriefverbeteringen en zelf aangebrachte veranderingen.
MutatieopzichterDe opzichter realiseert de klantgerichte technische activiteiten en begeleidt verzoeken voor woningaanpassing.
Opzichter keuzeteamDe opzichter keuzeteam realiseert de klantgerichte technische activiteiten rondom keukens, badkamers en toiletten en verricht de daarbij behorende administratieve werkzaamheden.
SchilderDe schilder is primair belast met de uitvoering van schilderswerkzaamheden en uitvoeren van overige onderhouds­werkzaamheden.
Werkvoorbereider / plannerDe werkvoorbereider/planner zorgt voor een juiste follow-up van binnenkomende reparatieverzoeken.
Medewerker vastgoed administratieDe medewerker vastgoed administratie beheert, rapporteert en richt de onderhoudsadministratie in als gevolg van de uitgevoerde onderhouds­werkzaamheden.
Medewerker vastgoed beheerDe medewerker vastgoed beheer houdt zich bezig met het optimaliseren van het tekeningenbestand. Verwerkt informatie en digitaliseert tekenwerk in de cartotheek.
Projectleider vastgoedDe projectleider vastgoed realiseert onderhouds­projecten, waardoor de woningportefeuille voldoet aan beleid en kwaliteitseisen. De projectleider realiseert planmatig en projectmatig onderhoud en realiseert nieuwbouw.
Manager Onderhoud en nieuwbouwIs manager voor onderhoud en nieuwbouw. Is verantwoordelijk voor het vertalen van de thema’s van het ondernemingsplan en de bijbehorende doelen naar teamdoelen en resultaten.
Senior adviseur Onderhoud en Kwaliteit

Is kwaliteitsbewaker van dienstverlening op het gebied van (dagelijks) onderhoud van zowel eigen medewerkers als externe partijen. Analyseert tevredenheidsonderzoeken en onderhoudsrapportages.

Adviseert over verbeterings­voorstellen m.b.t. (dagelijks) onderhoudsprocessen.

Senior medewerker Vastgoed beheer en informatieDe senior medewerker beheer en informatie is verantwoorde­lijk voor het informatiebeheer in brede zin binnen Vastgoed. De doelstelling van deze functie is het beheren van de informatie en data die input en output zijn van de diverse processen.
Senior projectleider vastgoedDe senior projectleider vastgoed realiseert onderhoudsprojecten zoals herstructurering- en renovatieprojecten. Maar is ook verantwoordelijk voor de realisatie van RGVO-contracten, bijzondere en ad-hoc projecten (zoals schades) en planmatig onderhoud.
Vastgoed beheerderDe vastgoed beheerder draagt zorg voor het beheer van de Brede School en eigen gebouwen en zorgt voor de kwaliteitscontrole planmatig en contractueel onderhoud.
Vastgoed Beheerder ZorgDe vastgoed beheerder zorg, zorgt voor een optimaal beheer en onderhoud van zorgcomplexen en gebouwen (geen woningen). Specialist in asbest, brandveiligheid, BMI’s en legionella.
VastgoedeconoomDe vastgoedeconoom adviseert op financieel-economisch, fiscaal en juridisch vlak. De vastgoedeconoom vervult een adviesrol richting andere afdelingen. Onder­steunt de organisatie bij het maken van een kwaliteitsslag in de financiële verantwoording en projectmatig werken. Voert vastgoedberekeningen uit en stelt nacalculaties op van projecten. Coördineert de totstandkoming van de managementrapportage in de volle breedte.
Senior adviseur zorgvastgoedDe adviseur zorgvastgoed is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van visie en strategisch beleid van Domesta op het gebied van politiek-maatschappelijke veranderingen en stelsel­wijzigingen binnen de zorg. Daarnaast onderhoudt de adviseur relaties met stakeholders binnen de zorgsector.